آموزش آنلاین ریاضیات دانشگاه

۳۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

توجه: زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه (یک و نیم ساعت) می‌باشد.

 

ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۲

معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

محاسبات عددی

آمار و احتمال مهندسی


 

نمونه برگزاری کلاس آنلاین:


محیط آموزشی اتاق آنلاین:

آموزش آنلاین ریاضی


سرفصل‌های هر درس:


آموزش آنلاین ریاضی عمومی ۱ دانشگاه


فهرست مباحث آموزش داده شده در آموزش آنلاین ریاضی عمومی ۱ دانشگاه:

فصل اول: اعداد مختلط

سر تیتر دروس این فصل:

معرفی اعداد مختلط
نمایش اعداد مختلط در صفحه
جبر اعداد مختلط
فرم قطبی اعداد مختلط
مکان هندسی در اعداد مختلط
ریشه nام اعداد مختلط (رادیکال عدد مختلط)
لگاریتم طبیعی اعداد مختلط ‌


فصل دوم: حد و پیوستگی

 

سر تیتر دروس این فصل:

محاسبه حد به کمک تعریف حد 
دستور هوپیتال
حد در بی‌نهایت 
حد چپ و راست
تابع جزءصحیح 
پیوستگی
قضیه مقدار میانی و قضیه بولتزانو


فصل سوم: مشتق و کاربرد مشتق

 

سر تیتر دروس این فصل:

محاسبه مشتق تابع به کمک تعریف مشتق
فرمولهای مشتق
مشتق زنجیره‌ای
مشتق پارامتری 
اکسترمم‌های نسبی و مطلق
مشتق ضمنی
و…


فصل چهارم: انتگرال و کاربرد انتگرال

 

سر تیتر دروس این فصل:

فرمول‌ها‌ی انتگرال
روش تغییرمتغیر
روش جزء به جزء
روش تجزیه کسرها
محاسبه طول قوس یک منحنی
محاسبه حجم جسم دوار
و…


فصل پنجم: دنباله و سری

 

سر تیتر دروس این فصل:

دنباله‌ها
حد دنباله‌ها
انواع سری‌ها
بررسی همگرایی سری‌ها با استفاده از آزمون‌ها
شعاع همگرایی و فاصله همگرایی
بسط تیلور و بسط مکلورن
و…


ضمیمه: مثلثات – روش اصولی برای حفظ کردن سینوس و کسینوس زوایای مختلف

در این پیوست، یک روش اصولی برای حفظ کردن سینوس و کسینوس زوایای مختلف آموزش داده می‌شود تا یک بار برای همیشه یاد بگیرید چطور نسبت های مثلثاتی هر زاویه را سریع بیابید.

 


 


آموزش آنلاین ریاضی عمومی ۲ دانشگاه


فهرست مباحث آموزش داده شده در آموزش آنلاین ریاضی عمومی ۲ دانشگاه:

————————————————————————————————————————————————–

فصل اول: توابع چندمتغیره

 

سر تیتر دروس این فصل:

حد توابع چندمتغیره

مشتقات جزئی در توابع چندمتغیره

مشتق‌گیری ضمنی در توابع چندمتغیره

قضیه اویلر در ارتباط با توابع همگن

مشتق‌گیری زنجیره‌ای در توابع چندمتغیره

دیفرانسیل کامل یک تابع چندمتغیره

اپراتور برداری نابلا، گرادیان، دیورژانس، کرل و لاپلاسین یک تابع چندمتغیره

مشتق سوئی (جهتی)

مسائل اکسترمم نسبی و مطلق در توابع دومتغیره

اکسترمم مشروط و قضیه لاگرانژ

 ‌


فصل دوم: توابع برداری

سر تیتر دروس این فصل:

مفاهیم اولیه

بردار یکانی مماسی، بردار یکانی عمودی اصلی و بردار قائم یکانی دوم

محاسبه انحنا، شعاع انحنا و تاب یک منحنی

طول قوس منحنی


فصل سوم: رویه‌های فضایی

 

سر تیتر دروس این فصل:

مقاطع مخروطی (دوبعدی)

رویه‌های فضایی (سه‌بعدی)


فصل چهارم: انتگرال‌های دوگانه

 

سر تیتر دروس این فصل:

تعریف میدان منظم و میدان نامنظم

انواع مسائل انتگرال‌های دوگانه

محاسبه انتگرال دوگانه وقتی حدود انتگرال داده شده باشد

نوشتن انتگرال با معلوم بودن میدان انتگرال‌گیری

تغییر در ترتیب انتگرال‌گیری

محاسبه انتگرال‌هایی با ناحیه انتگرال‌گیری خاص

تغییرمتغیر در انتگرال دوگانه

استفاده از مختصات قطبی در انتگرال‌های دوگانه


فصل پنجم: انتگرال‌های سه‌گانه

 

سر تیتر دروس این فصل:

انتگرال سه‌گانه در دستگاه مختصات دکارتی

انتگرال سه‌گانه در دستگاه مختصات استوانه‌ای

انتگرال سه‌گانه در دستگاه مختصات کروی


فصل ششم: انتگرال‌های منحنی‌الخط

 

سر تیتر دروس این فصل:

انتگرال‌های منحنی‌الخط نوع اول

انتگرال‌های منحنی‌الخط نوع دوم

قاعده کلی برای محاسبه انتگرال‌های منحنی‌الخط نوع دوم

انتگرال‌های منحنی‌الخط نوع دوم مستقل از مسیر

قضیه گرین در صفحه


فصل هفتم: انتگرال سطح

 

سر تیتر دروس این فصل:

انتگرال سطح نوع اول

انتگرال سطح نوع دوم

قضیه دیورژانس (قضیه واگرایی یا گاوس)

قضیه استوکس


 


 

آموزش آنلاین معادلات دیفرانسیل دانشگاه


فهرست مباحث آموزش داده شده در آموزش آنلاین معادلات دیفرانسیل دانشگاه:

———————————————————————————————————————————————————

فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

 

سر تیتر دروس این فصل:

تعاریف اولیه

تشکیل معادلات دیفرانسیل

روش‌هایی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع جدایی‌پذیر (تفکیک‌پذیر)

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع برنولی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کامل

بحث یافتن عامل (فاکتور) انتگرال‌ساز

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع همگن

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از درجه n

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کلرو

دو کاربرد از معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

پوش یک دسته منحنی و بحث یافتن جواب غیرعادی یک معادله دیفرانسیل

بحث یافتن مسیرهای قائم

 ‌


فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

سر تیتر دروس این فصل:

تعاریف اولیه

روش‌های حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت از نوع همگن

معادلات دیفرانسیل خطی غیرهمگن و بحث جواب خصوصی

روش ضرایب نامعین

روش اپراتور معکوس

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم همگن از نوع کوشی-اویلر

پیدا کردن یک پایه جواب معادلات مرتبه دوم خطی با داشتن پایه جواب دیگر

روش لاگرانژ برای پیدا کردن جواب خصوصی معادله خطی مرتبه دوم غیرهمگن

روش‌های کاهش مرتبه

 


فصل سوم: سری‌های توانی

 

سر تیتر دروس این فصل:

تعاریف اولیه

تعیین نقاط عادی و غیرعادی یک معادله دیفرانسیل

روش فروبینیوس

معادله دیفرانسیل لژاندر

معادله بسل


فصل چهارم: تبدیل لاپلاس

 

سر تیتر دروس این فصل:

تعاریف اولیه

قضایای تبدیل لاپلاس

قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی

قضیه تبدیل لاپلاس متناوب

قضیه تبدیل لاپلاس مشتقات یک تابع

قضیه تبدیل لاپلاس انتگرال‌های یک تابع

قضیه اول انتقال

قضیه دوم انتقال

قضیه مشتق‌گیری از تبدیل لاپلاس

قضیه انتگرال‌گیری از تبدیل لاپلاس

قضیه تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع

تابع دلتای دیراک

 


فصل پنجم: دستگاه معادلات دیفرانسیل

 

سر تیتر دروس این فصل:

حل مسائل با شرایط مرزی (به کمک تبدیل لاپلاس)

حل مسائل بدون شرایط مرزی (به کمک اپراتور D)

 


 

guest
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
guest
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها