۰۱ مهر ۱۳۹۹
"); } } $(".sb-content-995").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ ۱۰۰۰:{ items:3 }, ۶۷۱:{ items:3 }, ۴۸۰:{ items:2 }, ۳۲۰:{ items:1 }, ۱:{ items:1 } } }); });

Multimedia

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

تابع چند متغیره 610x268 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • سری تیلور و سری مکلورن 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • شعاع همگرایی سری 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • بررسی همگرایی سری‌ها به کمک آزمون‌ها 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • سری 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • دنباله 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • انتگرال‌های ناسره 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • محاسبه حجم به کمک انتگرال 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • محاسبه طول قوس یک منحنی 2 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست
  • محاسبه مساحت به کمک انتگرال 90x60 - صفحه اصلی - سایدبار راست

تمامی حقوق سایت "مسیر فردا" متعلق به امین یارمحمدی می‌باشد. این سایت در زمینه آموزش ریاضیات دانشگاهی و مشاوره تحصیلی فعالیت می‌کند.